STICHTING
GEZAMENLIJK STEDELIJK BEHEER

Protocol en verantwoordelijkheden van de medewerker bij ziekte

 

1. Ziek- en herstelmelding.

Als je ziek bent moet je op dezelfde werkdag zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk vóór 9 uur ziekteverlof aanvragen bij de Zakelijk Leider.

 

De Zakelijk Leider geeft de ziekteverlofaanvraag door aan de medewerker verzuimadministratie. Heeft jouw eenheid geen Zakelijk Leider of de Zakelijk Leider is, niet aanwezig dan moet je jezelf direct ziek- of beter melden bij de medewerker Verzuimadministratie, Gracia Sanders of Kirsten Stocker (050-5375050).

 

2. Bereikbaarheid

Je moet als zieke medewerker bereikbaar zijn. De eerste vijf dagen moet je in principe tot 12.00 uur thuis zijn voor contact met de werkgever of Arbodienst. Bij langer durende ziekte dien je wekelijks contact op te nemen met de P&O Adviseur Marja Blom (tel.: 06-15366394)

 

3. Langer ziek dan 3 weken

Bij langer durende ziekte dien je wekelijks contact op te nemen met de P&O Adviseur Marja (tel.: 06-15366394).

Bij ziekte langer dan 6 weken vindt er met Marja Blom iedere 6 weken een gesprek plaats over de mogelijkheden van werken en stand van zaken van de re-integratie. Meewerken aan de re-integratie is belangrijk, omdat anders je loondoorbetaling in gevaar kan komen.

 

4. Ziekte tijdens vakantie

Als je ziek wordt tijdens je vakantie worden de ziektedagen niet als vakantiedagen aangemerkt. Wel dien je je ziek te melden volgens bovenvermelde onder 1 genoemde procedure en dien je een doktersverklaring te overleggen indien de ziekte zich in het buitenland voordoet.

 

5. Opbouw en opname van vakantie bij ziekte

Ook tijdens ziekte bouw je vakantiedagen op.

Als je 100% arbeidsongeschikt bent moet je, als je met vakantie wilt, toestemming hebben van de bedrijfsarts en de Zakelijk Leider of Marja Blom.

 

6. Open Spreekuur Arboarts

Je kunt, als je vragen hebt rond werk en je gezondheid, gebruik maken van het open spreekuur van de arbo-arts. Hiervoor kun je een afspraak maken via de contactpersoon van ArboNed.

 

7. Wie speelt welke rol:

Zakelijk leider is direct leidinggevende van een aantal medewerkers: Lee Smale en Koos Tak.

P&O Adviseur Marja Blom (tel.: 06-15366394) is als medewerker van de Stichting nauw betrokken bij het ziekteverloop en de acties die ondernomen moeten worden.

Medewerkers Verzuimadministratie: Gracia Sanders en Kirsten Stocker telefoon: 050-5375050. Mailadres: post@sgsb.nl

AJH de Bruijn Assurantiën: Arbeidsongeschiktheidsverzekering en arbodienst lopen via deze organisatie.

Medisch adviseur: arbo-arts van ArboNed, contactpersoon bij ArboNed: Anne Artz indien afwezig: Caroline Bossema tel.: 026-3822310

 

Toelichting op Protocol en verantwoordelijkheden van de medewerker bij ziekte

 

1. Ziek- en herstelmelding

Is er geen sprake van een tijdige ziekmelding dan wordt de afwezigheid van de medewerker beschouwd als een vakantiedag.

Het is niet de bedoeling dat je je ziekmeldt bij een collega en dit dan opvat als een officiële ziekmelding.

In het eerste of tweede contact kan de direct leidinggevende of Gracia/Kirsten naar de volgende onderwerpen vragen:

• Wil je vertellen wat er aan de hand is

• Hoelang denk je dat de ziekte duurt

• Voor welke werkzaamheden/taken moeten maatregelen genomen worden

• Bestaat er een verband tussen het verzuim en het werk dan wel privéomstandigheden

• Wat is je verblijfadres

• Wat zijn je beperkingen om te kunnen werken.

Zodra je weer in staat bent om te werken meld je dat een dag van te voren bij de Zakelijk Leider of Gracia/Kirsten van de verzuimadministratie.

 

2. Bereikbaarheid

De werkgever en de Arbo-arts moeten je kunnen bereiken. Je moet hen in de gelegenheid stellen je thuis of op je verpleegadres te bezoeken of te bellen. Je kunt een uitnodiging verwachten voor het spreekuur van de arbo-arts. Hier moet je verschijnen.

Wijzigt je (verpleeg)adres dan moet je dat binnen 24 uur aan de Zakelijk Leider of Gracia/Kirsten van de verzuimadministratie doorgeven.

 

3. Langer ziek dan 3 weken

Marja Blom Berg vraagt de arbo-arts na een afspraak met de medewerker een probleemanalyse op te stellen. Marja Blom zal (in een aantal gevallen met de Zakelijk Leider) met jou een plan van aanpak opstellen op basis van de probleemanalyse en de adviezen van de arbo-arts.

Iedere 6 weken zal de arbo-arts en Marja Blom (in sommige gevallen ook met de Zakelijk Leider) de probleemanalyse en plan van aanpak met jou evalueren en zonodig bijstellen.

 

4. Ziekte tijdens vakantie

Geen nadere toelichting

 

5. Opbouw en opname van vakantie bij ziekte

Geen nadere toelichting

 

6. Open Spreekuur

Geen nadere toelichting

 

7. Wie speelt welke rol

Geen nadere toelichting

 

8. Meer dan drie ziekmeldingen in hetzelfde jaar

Uiterlijk na een derde ziekmelding binnen het jaar zal Marja Blom en in sommige gevallen met de Zakelijk Leider een gesprek met je plaats vinden over dit verzuim. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.

 

 

SGSB.nl - Sociaal Culturele Instellingen te GRONINGEN

SGSB.nl

Navigatie

Contact

De Stiching Gezamenlijk Stedelijk Beheer is opgericht in 2016 te Groningen.

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.